Cursus (ERK 0-A1)A�(EngelsA�a�� 1A�keer per week)

Start cursus Lesdagen Lestijden Aantal lessen Kosten per maand Aanmelden
Iedere maand Zaterdag 12.00 – 14.00 uur 30 a�� 60,00 Klik hier
14.15 – 16.15 uur 30 a�� 60,00 Klik hier
18.45 – 20.45 uur 30 a�� 60,00 Klik hier

 

Cursus 0-A2+ (Engels a�� 2A�keer per week)

Start cursus Lesdagen Lestijden Aantal lessen Kosten per maand Aanmelden
Iedere maand Maandag en woensdag 18.15 – 20.15 uur 60 a��A�100,00 Klik hier
20.15 – 22.15 uur 60 a�� 100,00 Klik hier
Iedere maand Dinsdag en donderdag 18.15 – 20.15 uur 60 a�� 100,00 Klik hier
20.15 – 22.15 uur 60 a�� 100,00 Klik hier